תנאי שימוש

תנאי השימוש במערכת מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והינם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

"מערכת"- מערכת לניהול העסק ולהפקת חשבוניות מס ומסמכים דומים תחת הכותרת easylist תחת הדומיין easylist.co.il
"משתמש"- כל אדם אשר השתמש/משתמש במערכת הפיק חשבונית או מסמך דומה על ידי התוכנה בין בתשלום ובין שלא בתשלום.
"בית התוכנה" סמארטיקס תחת הכותרת smartix תחת הדומיין smartix.co.il

אישור תנאי השימוש ו/או שימוש במערכת, בשירותים ובתכנים מהווה הסכם מלא לכל תנאיו וסעיפיו של התקנון

אותם תנאים חלים על שימוש במערכת בכל מכשיר תקשורת ובכל אמצעי תקשורת

אם אינך מסכים לתנאי השימוש, או אם אינך מעוניין שתנאים והוראות אלה יחייבו אותך, אנא אל תשתמש במערכת לכל צורך ו/או בכל אופן.

1. השימוש במערכת

הנך רשאי להשתמש במערכת בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש במערכת באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת בכתב של בית התוכנה ו/או המערכת לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן)

 • 1.1 אין להשתמש במערכת למטרות בלתי חוקיות או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
 • 1.2 עם ההרשמה מוענקת למשתמש תקופת ניסיון חינם למשך 14 יום, אשר מתחילה במועד הפעלת החשבון, לאחר קבלת אישור לכתובת המייל.
 • 1.3 במידה ועברו 14 ימי ניסיון ולא שודרג החשבון מכל סיבה שהיא המערכת רשאית למחוק כל נתון שהוזן, כל מסמך שהופק ולמחוק כל קובץ שנוצר.
  המערכת אינה אחראית על כל נזק שיגרם כתוצאה מכך במישרין ובעקיפין ועל המשתמש האחריות הבלעדית לגיבוי.

2. שירותים בתשלום

 • 2.1 בעת ההרשמה לשירות הכרוך בתשלום תתבקש למסור פרטים. אנא מסור רק פרטים מדויקים ומלאים.
  פרטים שגויים עלולים למנוע ממך להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסיים התקשרות איתך.
 • 2.2 לאחר ביצוע התשלום השירות המבוקש יהיה זמין למשתמש. פרטי התשלום והחיובים יפורטו בזמן הרכישה.
 • 2.3 לבית התוכנה ו/או המערכת קיימת הזכות לשנות ו/או לבטל את השירותים המוגדרים בתשלום, דרך תשלומם ומחירם מעת לעת וזאת ללא הודעה מוקדמת.
 • 2.4 ככל שיוצג באתר מידע על מחירים כלשהם של מוצרים או שירותים שונים, הוא יסופק בתור שירות למשתמשים.
  בית התוכנה עושה מאמצים רבים על מנת להבטיח כי כל המחירים, התנאים וההוראות שיוצגו כאמור, יהיו מלאים ומדויקים בעת פרסומם, עם זאת,
  הם יהיו נתונים לשינוי מעת לעת על פי מדיניות החברה מבלי שתינתן כל הודעה מוקדמת על שינויים כאמור.
  המחירים המעודכנים בהם החברה תהא מחויבת לגבי מכירת מוצרים ושירותים הם אך ורק מחירי המוצרים והשירותים המעודכנים לפי מחירוני החברה כפי שיהיו בתוקף בעת ביצוע רכישת המוצר או השירות בפועל.
 • 2.5 לא יינתן החזר, מלא או חלקי, למשתמש שהשימוש במערכת הופסק בשל הפרת תנאי השימוש.
 • 2.6 ביטול רכישה יעשה על ידי המשתמש תוך 14 יום ממועד העסקה
 • 2.7 הספקת המערכת היא מיידית והשימוש בה הוא מיידי לאחר התשלום
 • 2.8 למען הסר ספק הגישה למערכת ולנתונים בה לאחר תום 14 ימי הניסיון היא באמצעות תשלום החבילה החודשית שנבחרה ע"י המשתמש
 • 2.9 בית התוכנה שומר לעצמו את הזכות לסיים את ההתקשרות עם המשתמש בכל עת עקב התנהלות לא הולמת ו/או ניצול לרעה של המערכת / בית התוכנה

3. אחריות

 • 3.1 תמיכה טכנית תינתן בין השעות 8:00 ל 16:00 באמצעות הטלפון או הדואר אלקטרוני
 • 3.2 זמן התגובה למענה ראשוני לתקלות הינו 30 דקות

4. קניין רוחני וזכויות יוצרים

 • 4.1 בעלות
  • 4.1.1 כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני במערכת, הינן של בית התוכנה ו/או המערכת בלבד, או של צד שלישי, שהרשה ל -בית התוכנה ו/או המערכת להשתמש בהם, ויישארו קניינה הבלעדי. כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים וכיוצא בזה) הקיימים, מצורפים והקשורים במערכת,הינם בבעלותה הבלעדית של בית התוכנה ו/או המערכת ויישארו בבעלותה הבלעדית כאמור.
  • 4.1.2 אין בהסכם זה בכדי להעביר למשתמש כל זכות במערכת או בקשר אליה, אלא רק זכות מוגבלת להשתמש בה בהתאם לתנאי השימוש.
  • 4.1.3 אין להעתיק, להפיץ, לשנות, למכור או להשכיר כל חלק מן המערכת, בין אם על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך שלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מבית התוכנה ו/או המערכת או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
  • 4.1.4 אין מהאמור בהסכם זה אינו מהווה ויתור על זכויות הקניין הרוחני של בית התוכנה ו/או המערכת על פי כל דין.
  • 4.1.5 מלבד המותר בתנאי השימוש, המשתמש מסכים בזאת כי:
   • א. אין להשתמש, לשנות או לשלב את המערכת לתוך תוכנה אחרת, או ליצור יצירות נגזרות מכל חלק של המערכת.
   • ב. אין למכור, לתת רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להעביר, למשכן או לשתף בזכויות שלך על פי הסכם זה כל אדם אחר
   • ג. אין להעתיק, להפיץ או לשכפל את המערכת לטובת צדדים שלישיים
   • ד. אין להשתמש בביצועי המערכת עבור פיתוח או פעילויות פיתוח של תוכנה מתחרה
   • ה. כל ניסיון לגלות את קוד המקור של המערכת ו/או (ו) להשתמש באתר זה לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית.
  • 4.1.6 בית התוכנה ו/או המערכת איננה מעוניינת בהצעות לשיפור המערכת במידה והחלטת לעשות כך הינך מוותר על כל זכות הנגזרת מכך
 • 4.2 רישיון
  • 4.2.1 בית התוכנה ו/או המערכת תעניק בתמורה לתשלום מתחדש רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי ובלתי-מסחרי, שאין להעניק דרכו רישיונות משנה,בית התוכנה ו/או המערכת שומרת לעצמה את כל הזכויות במערכת אשר לא הוענקו במסגרת הסכם רישיון זה במפורש.

5. אחריות בית התוכנה ו/או המערכת

 • 5.1 המערכת מסופקת לך "כמו שהיא" ("As Is") ולפי זמינותה ("As Available") ללא כל התחייבות ו/או מצג ו/או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או מכללא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בית התוכנה ו/או המערכת בגין השירות שניתן במערכת, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך. בית התוכנה ו/או המערכת אינה מבטיחה כי המערכת תענה על דרישותיך או כי פעולת המערכת תתבצע ללא הפרעות או ללא שגיאות. ככל שהדבר מותר על פי דין, בית התוכנה ו/או המערכת מחריגה בזאת באופן מפורש כל אחריות מפורשת, לרבות בין השאר, אחריות לזכות הקניין או לאי הפרה של זכות קניין, ומכל אחריות מכללא, לרבות בין השאר, אחריות מכללא לאיכות מסחרית ולהתאמה למטרה מסוימת. בית התוכנה ו/או המערכת אינה אחראית ואינה ערבה למידת הדיוק, השלמות, השימושים או האמינות של התוצאות אשר יושגו באמצעות שימוש במערכת או של כל נתונים או מידע אשר יושגו בדרך אחרת באמצעות שימוש במערכת. אתה מאשר כי כל המידע או הנתונים שאתה תוריד או תשיג או תרכוש באופן אחר באמצעות השימוש במערכת יהיו על סיכונך הבלעדי ועל פי שיקול דעתך בלבד, וכי בית התוכנה ו/או המערכת לא תהיה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק אשר ייגרם לך או לרכושך. בית התוכנה ו/או המערכת לא תהא אחראית, בין אם לפי דיני החוזים, לפי דיני הנזיקין (לרבות בעוולה של רשלנות) או בכל אופן אחר, כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל כל אובדן או נזק לרבות, בין השאר, נזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים וכל אובדן או נזק להכנסות עסקיות, אובדן רווחים או מוניטין, ונתונים או תיעוד שאבדו או ניזוקו, אשר נגרם לכל אדם, אשר נובע ו/או נוגע ו/או קשור לכל שימוש במערכת, אפילו אם בית התוכנה ו/או המערכת הייתה מודעת על האפשרות שנזקים כאלה ייגרמו.
 • 5.2 למען הסר ספק בית התוכנה / המערכת לא תישא באחריות על הפסד או אובדן הכנסות או כל נזק אחר שיגרם כתוצאה מתקלות במערכת.
 • 5.3 השימוש במערכת ייעשה על אחריות המשתמש הבלעדית והמלאה.
 • 5.4 בשמושך בבית התוכנה ו/או המערכת, עליך לעמוד בחוקי מס הכנסה ולהשתמש במערכת אך ורק לפי חוקים אלו. בית התוכנה ו/או המערכת אינה אחראית על שימוש במערכת הנוגד את הוראות מס הכנסה

6. דין

 • 6.1 על הסכם זה ועל פרשנותו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם).
  בתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים יהיו בעלי סמכות שיפוט ייחודית בכל סכסוך או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים כתוצאה מהסכם זה.

7. הגנת פרטיות

 • 7.1 בית התוכנה מתחייב שלא להעביר את פרטי הלקוח או העסק לגורם צד שליש