תנאי שימוש במערכת "EASYLIST"

סמארטיקס – SMARTIX מברכים את בחירתכם להשתמש במערכת בהתאם להוראות השימוש המפורטות בתקנון זה.

איזיליסט – EASYLIST הינה מערכת חכמה לניהול סוכנויות ומגרשי רכב ("המערכת").
המערכת מאפשרת ניהול ספר סחר, ניהול רכבים, ניהול לקוחות וספקים, ניהול פיננסי של הוצאות והכנסות, דוחות והפקת הסכמים, הפקת מסמכים חשבונאיים ועוד.

תקנון ותנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינך (״אתה״) לבין המערכת בנוגע לשימוש במערכת בכל טלפון סלולרי, טאבלט או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת מחשב.
כמו כן הם חלים על השימוש במערכת, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר (״המערכת״).
קרא את תנאי השימוש בקפידה, שכן השימוש במערכת וביצוע פעולות בה מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״).

1. כללי:
1.1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.
1.2. השימוש במערכת כפוף להשגחת מבוגר בעל כשירות משפטית מגיל 18 ומעלה.
1.3. תנאי תקנון זה מהווים את כל ההסכמות וההבנות בנוגע לשימוש במערכת. אי מימוש או אכיפה של זכות או הוראה בתקנון זה, לא תחשב כוויתור מצד המערכת על מימוש הזכות או אכיפת ההוראה. המערכת תהיה רשאי להמחות לאחרים את כל או חלק מזכויותיה ו/או חובותיה בתקנון זה.
1.4. המערכת שומרת את זכותה לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו במערכת, והאחריות להתעדכן בשינויים חלה על המשתמש.
1.5. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

2. השימוש במערכת:
2.1. עם ההרשמה מוענקת למשתמש תקופת ניסיון חינם למשך 14 יום, אשר מתחילה במועד הפעלת החשבון, לאחר קבלת אישור לכתובת המייל.
2.2. בעת ההרשמה והקמת חשבון משתמש במערכת ושימוש בשירותי המערכת הנך מסכים לשמור את סיסמתך בסודיות, והנך מאשר שאתה תהיה האחראי הבלעדי לכל פעולה או שימוש שיעשו מחשבונך.
2.3. לאחר ההרשמה, יקבל המשתמש חשבון אליו ניתן להיכנס באמצעות שם משתמש וסיסמה. השימוש במערכת יינתן באמצעות כניסה לחשבון האישי.
2.4. במידה ועברו 14 ימי ניסיון ולא שודרג החשבון מכל סיבה שהיא המערכת רשאית למחוק כל נתון שהוזן, כל מסמך שהופק ולמחוק כל קובץ שנוצר.
המערכת אינה אחראית על כל נזק שיגרם כתוצאה מכך במישרין ובעקיפין ועל המשתמש האחריות הבלעדית לגיבוי.
2.5. לבית התוכנה ו/או המערכת קיימת הזכות לשנות ו/או לבטל את השירותים המוגדרים בתשלום, דרך תשלומם ומחירם מעת לעת וזאת ללא הודעה מוקדמת.
2.6. ככל שיוצג באתר מידע על מחירים כלשהם של מוצרים או שירותים שונים, הוא יסופק בתור שירות למשתמשים.
בית התוכנה עושה מאמצים רבים על מנת להבטיח כי כל המחירים, התנאים וההוראות שיוצגו כאמור, יהיו מלאים ומדויקים בעת פרסומם, עם זאת,
הם יהיו נתונים לשינוי מעת לעת על פי מדיניות החברה מבלי שתינתן כל הודעה מוקדמת על שינויים כאמור.
המחירים המעודכנים בהם החברה תהא מחויבת לגבי מכירת מוצרים ושירותים הם אך ורק מחירי המוצרים והשירותים המעודכנים לפי מחירוני החברה כפי שיהיו בתוקף בעת ביצוע רכישת המוצר או השירות בפועל.
2.7. למען הסר ספק הגישה למערכת ולנתונים בה לאחר תום 14 ימי הניסיון היא באמצעות תשלום החבילה החודשית שנבחרה ע"י המשתמש
2.8. המשך השימוש במערכת לאחר תקופת הניסיון מותנה בהזמנת מנוי ורכישה מראש באמצעות פרטי ההתקשרות המוצגים בתחתית התקנון.
2.9. בית התוכנה שומר לעצמו את הזכות לסיים את ההתקשרות עם המשתמש בכל עת עקב התנהלות לא הולמת ו/או ניצול לרעה של המערכת / בית התוכנה
2.10. המערכת לא תעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם להוראות התקנון ובהתאם למדיניות הפרטיות להלן המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
2.11. המערכת רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי לכניסה למערכת ובכלל זה התחברות למערכת דרך דואר אלקטרוני ו/או רשת חברתית אחרת ו/או פלטפורמה אחרת.
2.12. המערכת מאפשרת ללקוחותיה של סוכנות הרכבים לרכוש באמצעות סליקה במערכת.
2.13. תנאי השימוש בשירותי הסליקה הם בכפוף להסכם ההתקשרות עם חברת האשראי הנתמכות ובכפוף לתקנון חברת חברת האשראי בנוסף לתקנון זה.

3. חנויות האפליקציות:
3.1. המערכת ניתנת להורדה ללא עלות בחנות האפליקציות Google Play (גוגל פליי) (״חנויות האפליקציות״).
3.2. התנאים הבאים נוגעים לשימוש במערכת שהורדה דרך חנויות האפליקציות:

3.2.1. רישיון השימוש במערכת מוגבל ובלתי ניתן להעברה במכשיר בו הנך משתמש וכפוף לתנאי השימוש של חנויות האפליקציות.
3.2.2. אחריות המערכת לתחזוקה ותמיכה במערכת תהיה כאמור בתקנון זה.
3.2.3. הנך מצהיר ומסכים כי: (1) אינך עושה שימוש במערכת במדינה הכפופה לאמברגו של ממשלת ארה״ב או מדינה המוגדרת על ידי ממשלת ארה״ב כמדינת ״תומכת טרור״; (2) אינך נמצא ברשימה אסורה או מוגבלת של ממשלת ארה״ב.
3.2.4. בעת שימוש במערכת, הנך מתחייב לעמוד בהוראות חנויות האפליקציות וצד שלישי.
3.2.5. הנך מסכים ומאשר כי חנויות האפליקציות מוטבות כצד שלישי לתנאי תקנון זה ורישיון השימוש במערכת וכי לכל חנות אפליקציות תהיה הזכות לאכוף את תנאי תקנון זה.
3.3. בנוסף להוראות תקנון זה יחולו הוראות תקנוני חנויות האפליקציות.

4. מדיניות ביטול מנוי:
4.1. בקשה לביטול מנוי יועברו באמצעות המשתמש על ידי שליחת הודעה למערכת, בצירוף כל הפרטים.
4.2. ביטול והחזר כספי יאושרו לאחר ביצוע אימות על ידי המערכת, וקבלת הודעה בכתב מהמערכת המאשרת זאת.
4.3. ההחזר הכספי יעשה באמצעי התשלום שבו ביצע המשתמש את העסקה.
4.4. ביטול מנוי יתאפשר בהחזר כספי בטווח זמן של עד 3 ימים בטרם מועד החיוב החודשי. המשתמש לא יהיה זכאי לזיכוי כספי במקרה של הודעה על ביטול לאחר מועד החיוב החודשי.
4.5. במקרה שהמשתמש רכש מנוי עבור 6 חודשים, לא יהיה זכאי להחזר כספי עבור ביטול המנוי בטרם חלפו 6 חודשי המנוי.

5. הזנת תכנים במערכת:
5.1. בעת שיגור או הזנת תכנים ו/או חומרים במערכת, חלה על המשתמש האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהזנת התכנים ו/או החומרים ועליו להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, אין לפרסם במערכת את התכנים הבאים:

5.1.1. כל תוכן הידוע כשקרי, מטעה או מסולף;
5.1.2. כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
5.1.3. כל תוכן העלול להטעות צרכן ו/או משתמש;
5.1.4. כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;
5.1.5. כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
5.1.6. כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
5.1.7. כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
5.1.8. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב ("וירוס") לרבות תוכנות עוינות ויישומים מזיקים למיניהם;
5.1.9. כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב;
5.1.10. כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
5.1.11. כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות או אפליה פסולה על בסיס כלשהו;
5.1.12. כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית;
5.1.13. כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי המערכת בפרט;
5.1.14. במידה והנך משאיר ביקורת שלילית, אינך קשור למתחרי המערכת.

5.2. המערכת רשאית לסרב לפרסם או למחוק לאלתר כל תוכן שנמסר לפרסום בכל עת שימצא כי הופרו תנאי התקנון או שתכנים שפורסמו פוגעים או עלולים לפגוע בשירותים הניתנים במערכת, במשתמשיה או במי מטעמה. בנוסף, המערכת תהיה רשאית במקרה זה למנוע ממשתמש מלפרסם תכנים נוספים במערכת ו/או לחסום את גישתו למערכת. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות המערכת על פי כל דין.
5.3. המערכת רשאית לערוך כל תוכן שנשלח לפרסום, לפי שיקול דעתה המוחלט ובכלל זה לקצרו.
5.4. מסירת תכנים לפרסום במערכת מהווה אישור כי המפרסם הוא בעל כל הזכויות בהם וכי הוא רשאי למוסרם לפרסום ו/או הוא בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לו למסור את התכנים לפרסום במערכת. מובהר כי המפרסם מוחזק כאחראי לשאת בכל נזק ו/או הפסד ו/או תביעה ו/או דרישה שיוגשו נגד המערכת בגין שימוש ללא היתר בתכנים כאמור.
5.5. במסירת התכנים לפרסום מוקנה למערכת רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, באתר, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל חוטית, סלולארית, כבלים ולוויין.

6. הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת:
6.1. משתמש במערכת מצורף לרשימת הדיוור של המערכת, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע, עדכונים ודיוור שיתבצעו באמצעות המערכת.
6.2. על משתמש במערכת כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן.
6.3. בעת השארת פרטים במערכת יתבקש המשתמש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה. מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם במערכת.
6.4. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים במערכת, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל דיוור באמצעות המערכת.
6.5. המערכת לא תעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של המערכת המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.
6.6. שימוש במערכת ואישור לקבלת דיוור כוללים, בין היתר, קבלת דיוור, תוכן ומידע הנשלחים באמצעות המערכת.
6.7. אישור דיוור כאמור, מהווה את הסכמתו של המשתמש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 ("חוק התקשורת").
6.8. מובהר כי באפשרות משתמש להסיר עצמו בכל עת מרשימת הדיוור באמצעות בקשה להסרת החשבון האישי מהמערכת. כל עוד לא הסיר עצמו המשתמש כאמור, רשאית המערכת, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר למשתמש דיוור כאמור.
6.9. המערכת לא תהיה אחראית לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, פרסומת, מוצר, שירות וכד' המופיעים בדיוור. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של המשתמש.
6.10. הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
6.11. המשתמש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר לתוכן, למידע ולדיוור שיישלח אליו. מובהר כי בכל הנוגע לדיוור הנשלח בחסות צד שלישי, למערכת אין כל התערבות בבחירת המידע, אמיתות התוכן וסדר הופעתו.

7. פעילות אסורה במערכת:
7.1. אינך רשאי להשתמש במערכת אלא למטרות שלשמן היא נועדה. השימוש במערכת מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בה שימוש למטרות מסחריות למעט כאלו שאושרו בתקנון זה ו/או שאושרו על ידי המערכת באופן ספציפי.
7.2. כמשתמש המערכת אתה מסכים שלא:

7.2.1. לאחזר נתונים או תוכן אחר מהמערכת כדי ליצור או להרכיב אוסף, מסד נתונים או מדריך ללא אישור מראש ובכתב מהמערכת;
7.2.2. לעשות שימוש לא מורשה במערכת, לרבות איסוף שמות משתמשים, כתובות דוא"ל וכיו״ב באמצעים אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דוא"ל, או יצירת חשבונות משתמשים באמצעים אוטומטיים;
7.2.3. לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחת המערכת, לרבות שימוש ביישומים המונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו;
7.2.4. להונות או להטעות את המערכת ו/או את משתמשיה, בייחוד בניסיון להעתיק מידע רגיש כמו סיסמאות ו/או קודים של משתמשים;
7.2.5. לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של המערכת;
7.2.6. לעשות שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות, או שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים;
7.2.7. לנסות להתחזות למשתמש או לאדם אחר או להשתמש בשם המשתמש ו/או הקוד ו/או הסיסמה של משתמש אחר;
7.2.8. להשתמש במערכת בקוד שלא נרכש באתר, לרבות קוד פרוץ, גנוב, מועבר וכיו״ב;
7.2.9. למכור או להעביר את החשבון האישי שלך ו/או את הסיסמה שקבלת;
7.2.10. להשתמש במידע שהתקבל במערכת על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר;
7.2.11. להשתמש במערכת כחלק מכל מאמץ להתחרות במערכת;
7.2.12. לאחזר, לפענח או להנדס לאחור חלק מהמערכת, אפשרות בה או יישום בה;
7.2.13. למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או סימן;
7.2.14. להעתיק או להתאים את קוד המערכת או חלק ממנו, כולל אך לא רק PHP, HTML, JavaScript, שפות native או קוד אחר;
7.2.15. להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים, או חומר אחר, כולל שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש במערכת;
7.2.16. לבצע פעולה שתפגע או תזיק למערכת, בהתאם לשיקול דעתה של המערכת;
7.2.17. להשתמש במערכת באופן שאינו עולה בקנה אחד החוק, התקנות והפסיקה.

7.3. כל שימוש במערכת תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויותיך לשימוש במערכת.

8. אחריות המערכת:
8.1. משתמשי המערכת מאשרים ומצהירים כי הם מודעים לכך שהאחריות על השימוש במערכת חלה על המשתמש בלבד.
8.2. תמיכה טכנית תינתן בימים ושעות הפעילות בלבד באמצעות הטלפון, הצא'ט או הדואר אלקטרוני
8.3. זמן התגובה למענה ראשוני לתקלות הינו עד שלוש שעות מקבלת הפנייה ובמסגרת ימים ושעות הפעילות
8.4. מידע ומצגים אחרים המפורסמים במערכת, שמקורם במשתמשיה של המערכת נמצאים באחריותם הבלעדית של המשתמשים כאמור, ועל כן מובן שלמערכת אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין המערכת ערבה למידת הדיוק של מידע זה. טעות סופר במידע המופיע במערכת לא תחייב את המערכת.
8.5. המידע המוזן במערכת הינו באחריות המשתמש בלבד. כל פעולה שתעשה במערכת הינה באחריות המשתמש בלבד, והאחריות על הבלעדית לכל נזק (חלילה ויקרה), מכל סוג שהוא, תהיה באחריות המשתמש במערכת בלבד.
8.6. האחריות על גיבוי המידע שמוזן במערכת חל על המשתמש בלבד. במקרה של סיום השימוש במערכת, המערכת אינה מתחייבת כי תשמור ו/או תגבה את המידע שהוזן במערכת במשך תקופת השימוש בה, ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המערכת בגין מידע ו/או תכנים ו/או חומרים שאינם נשמרו.
8.7. מתן השירות יתאפשר בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של המערכת והמערכת לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב במתן השירות ו/או אי-מתן השירות, כתוצאה מכוח עליון ו/או תקלות טכניות ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
8.8. למשתמשי המערכת לא תהיה כל טענה כלפי המערכת, מנהליה, עובדיה או מי מטעמה והם לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה מקבלת שירותים במערכת ו/או מהשימוש במערכת, אפילו אם המערכת הזהירה, המליצה או ייעצה לעניין מסוים או על שירות מסוים ובשום מקרה המערכת לא תהווה תחליף או תישא באחריות המשתמש ו/או מקבל השירות. על המשתמש חלה האחריות וכל סיכון חובה עבור נזק שייגרם לו או לצדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במערכת ו/או בשירותי המערכת.
8.9. התכנים במערכת ניתנים לשימוש כמות שהם (AS-IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המערכת בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו והשימוש במערכת יהיה על אחריותו הבלעדית של המשתמש במערכת.
8.10. המערכת לא תהיה אחראית לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו' המופעים במערכת. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של המשתמש במערכת.
8.11. המערכת ממליצה למשתמשים לנהוג בתבונה ובזהירות, ולקרוא בעיון את המידע המוצג במערכת ובכלל זה את המידע ביחס לשירות עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר להלן.
8.12. השימוש במערכת ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל משתמש. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים ו/או לחומרים שיתפרסמו במערכת הינה באחריותו המלאה.

9. שינויים במערכת, תקלות והפסקות שירות:
9.1. המערכת שומרת את הזכות לשנות מעת לעת או להסיר את תוכן במערכת מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. המערכת אינה מחויבת לעדכן מידע או תוכן כלשהו במערכת.
9.2. המערכת לא תהיה אחראית כלפי משתמשי הלקוח או כלפי צד שלישי כלשהו עבור שינוי, השעיה או הפסקת שירותיה.
9.3. המערכת עושה מאמצים על מנת ששירותי המערכת יינתנו ללא הפרעות וכשלים, ובאופן רציף. אך, המערכת אינה מתחייבת ששירותיה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי המערכת או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל המערכת או אצל מי מספקיה.

10. סיום:
10.1. תנאי תקנון זה יישארו בתוקפם בעת השימוש במערכת. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, המערכת שומרת על זכותה למנוע ממשתמשי הלקוח את השימוש במערכת (לרבות חסימת כתובות IP מסוימות), מכל סיבה או נימוק שהוא (מבלי שתצטרך לספק סיבה או נימוק), לשיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שתהיה אחראית לנזק כלשהו עקב החלטתה. כמו כן, המערכת רשאית להפסיק את השימוש בה ו/או למחוק את חשבון של משתמש לקוח וכל תוכן או מידע שפרסם בכל עת, ללא אזהרה מראש.
10.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המערכת רשאית למנוע שימוש ממשתמש לקוח, או לחסום גישתו אליה בכל אחד מהמקרים הבאים:

10.2.1. אם בעת הכניסה למערכת נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
10.2.2. במקרה שנעשה שימוש במערכת לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
10.2.3. אם הופרו תנאי תקנון זה;
10.2.4. אם נעשה שימוש במערכת במטרה להתחרות במערכת;
10.2.5. אם נעשתה על ידי משתמש כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף למערכת או להמשיך ולהשתמש במערכת בכל דרך שהיא.

10.3. אם יוחלט לסגור או להשהות את חשבונך במערכת, אינך רשאי לפתוח חשבון נוסף בשמך, בשם מזויף או מושאל או בשמו של צד שלישי כלשהו. בנוסף לסגירת או השהיית חשבון, המערכת שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל פעולה משפטית.

11. קניין רוחני:
11.1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני במערכת, הינן של בית התוכנה ו/או המערכת בלבד, או של צד שלישי, שהרשה ל -בית התוכנה ו/או המערכת להשתמש בהם, ויישארו קניינה הבלעדי. כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים וכיוצא בזה) הקיימים, מצורפים והקשורים במערכת,הינם בבעלותה הבלעדית של בית התוכנה ו/או המערכת ויישארו בבעלותה הבלעדית כאמור.
11.2. אין בהסכם זה בכדי להעביר למשתמש כל זכות במערכת או בקשר אליה, אלא רק זכות מוגבלת להשתמש בה בהתאם לתנאי השימוש.
11.3. אין להעתיק, להפיץ, לשנות, למכור או להשכיר כל חלק מן המערכת, בין אם על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך שלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מבית התוכנה ו/או המערכת או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
11.4. אין מהאמור בהסכם זה אינו מהווה ויתור על זכויות הקניין הרוחני של בית התוכנה ו/או המערכת על פי כל דין.
11.5. מלבד המותר בתנאי השימוש, המשתמש מסכים בזאת כי:

11.5.1. אין להשתמש, לשנות או לשלב את המערכת לתוך תוכנה אחרת, או ליצור יצירות נגזרות מכל חלק של המערכת.
11.5.2. אין למכור, לתת רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להעביר, למשכן או לשתף בזכויות שלך על פי הסכם זה כל אדם אחר
11.5.3. אין להעתיק, להפיץ או לשכפל את המערכת לטובת צדדים שלישיים
11.5.4. אין להשתמש בביצועי המערכת עבור פיתוח או פעילויות פיתוח של תוכנה מתחרה
11.5.5. כל ניסיון לגלות את קוד המקור של המערכת ו/או (ו) להשתמש באתר זה לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית.

11.6. בית התוכנה ו/או המערכת איננה מעוניינת בהצעות לשיפור המערכת במידה והחלטת לעשות כך הינך מוותר על כל זכות הנגזרת מכך
11.7. בית התוכנה ו/או המערכת תעניק בתמורה לתשלום מתחדש רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי ובלתי-מסחרי, שאין להעניק דרכו רישיונות משנה,בית התוכנה ו/או המערכת שומרת לעצמה את כל הזכויות במערכת אשר לא הוענקו במסגרת הסכם רישיון זה במפורש.
11.8. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהמערכת או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי המערכת לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי המשתמשים במערכת.
11.9. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.

12. הפרת זכויות יוצרים וקניין רוחני:
12.1. אנו מכבדים את זכויות היוצרים והקניין של אחרים. אם אתה מאמין כי מידע או תוכן במערכת מפר את זכויות קנייניות השייכות לך, אנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית תקנון זה.

13. שיפוי:
13.1. משתמש שיפר את ההוראות בתקנון זה ישפה את המערכת, עובדיה, מנהליה, שותפיה העסקיים או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם בעקבות הפרת התקנון – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
13.2. בנוסף, ישפה המשתמש את המערכת, עובדיה, מנהליה או מי מטעמם בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו לפרסום במערכת וכתוצאה מקישורים שביצע למערכת או בגין: (1) השימוש במערכת; (2) הפרת זכויותיו של צד שלישי, לרבות זכויות בקניין רוחני.

14. סמכות שיפוט:
14.1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
14.2. לבתי המשפט במחוז ירושלים תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון זה.

15. מדיניות פרטיות:
15.1. בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת הרשמתך למערכת, המערכת אוספת מידע מסוים אודות המכשיר בו נעשה שימוש במערכת, ואנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלך, ובין היתר, במיקום גיאוגרפי, מידע על השימוש שלך במערכת ומידע על המכשיר הנייד שלך ("המידע הנאסף במערכת"). המידע הנאסף במערכת עשוי לשמש את המערכת לצרכים הבאים:

15.1.1. לספק לך שירותים ולשפר את המערכת ו/או את השירותים;
15.1.2. תפעולה התקין של המערכת;
15.1.3. לנתח את ולנהל את המערכת באופן תקין;
15.1.4. שיפור שירות הלקוחות של המערכת;
15.1.5. ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר למערכת או לשירות.

15.2. המידע הנאסף מהשירותים בהם אתה מתעניין או רוכש ועשוי לשמש את המערכת או מי מטעמה, בין היתר, לצורך התאמת השירותים המוצעים לך בצורה המיטבית, שמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית.
15.3. המערכת או מי מטעמה רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף עליך, בין היתר, למטרות הבאות:

15.3.1. בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר במערכת מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;
15.3.2. בכדי להתאים דיוור – פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;
15.3.3. בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי המערכת ו/או העסקים בנוגע לשירותים אותם המערכת מספקת;
15.3.4. ניתוח סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים;
15.3.5. תפעולה של המערכת ופיתוחה;
15.3.6. בכדי לבצע סקרים ו/או מחקרי שיווק אשר המערכת עורכת מעת לעת.

15.4. המערכת תהיה רשאית להעביר מידע אישי ולהעביר מידע לצדדים שלישיים בהתאם להוראות החוק (למעט פרטי אשראי ותעודות זהות), לרבות, במקרים הבאים:

15.4.1. נתת לכך הסכמתך. לעניין זה ״הסכמה״ – הסכמה מדעת, במפורש או מכללא;
15.4.2. המערכת ו/או מי מטעמה נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;
15.4.3. אם הדבר יידרש, לדעת המערכת, במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה או דרישה בהליך משפטי אם יהיו בינך ובין המערכת או בין צד שלישי לבין המערכת;
15.4.4. על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של המערכת ו/או מי מטעמה;
15.4.5. שיתוף רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים;
15.4.6. לצרכים סטטיסטים – אנו מספקים מידע אישי לגופים וחברות שאנו נותנים בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראות המערכת ובאופן העולה בקנה אחד עם תקנון זה ומדיניות המערכת;
15.4.7. ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים;
15.4.8. אם תפר את תקנון זה אם תבצע פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;
15.4.9. בכל מקרה שהמערכת יסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
15.4.10. אם המערכת תמוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם המערכת תעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים במערכת, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על תנאי תקנון זה.

15.5. חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והמערכת לא מתחייבת שהמידע יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.

צרו קשר
טלפון: 077-7002660
דוא"ל: [email protected]
כל הזכויות בתקנון זה שמורות ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.
עדכון אחרון: אפריל 2022